دستورات پر کاربرد در گنو/لینوکس - اطلاعات سیستم (system information) قسمت اول

تمام دستورات از قبل تست شدن برای اطمینان از صحیح بودن این دستورات می توانید فایل متنی آن را که در انتها این مطلب قرار دارد را دانلود کنید

میزان استفاده از پردازنده برحسب درصد (cpu usage in percent)

HZ=`awk '/\\#define HZ/ {print $3}' /usr/include/asm-generic/param.h`; NUMCPUS=`grep ^proc /proc/cpuinfo | wc -l`; FIRST=`cat /proc/stat | awk '/^cpu / {print $5}'`; sleep 1; SECOND=`cat /proc/stat | awk '/^cpu / {print $5}'`; USED=`echo 4 k 100 $SECOND $FIRST - $NUMCPUS $HZ \\* / 100 \\* - p | dc`; echo ${USED}
NUMCPUS=`grep ^proc /proc/cpuinfo | wc -l`; FIRST=`cat /proc/stat | awk '/^cpu / {print $5}'`; sleep 1; SECOND=`cat /proc/stat | awk '/^cpu / {print $5}'`; USED=`echo 2 k 100 $SECOND $FIRST - $NUMCPUS / - p | dc`; echo ${USED}%

میزان باتری لپ تاپ برحسب درصد(laptop battery in percentage)

max=$(grep 'last full capacity:' /proc/acpi/battery/BAT1/info|awk '{print $4}') ; current=$(grep 'remaining capacity:' /proc/acpi/battery/BAT1/state|awk '{print $3}'); percent=$(expr $current'00' / $max ); echo -e $percent
upower -i $(upower -e | grep BAT) | grep --color=never -E percentage|xargs|cut -d' ' -f2|sed s/%//
cat /sys/class/power_supply/BAT1/uevent | awk '/POWER_SUPPLY_CAPACITY/ {print $1}' | sed 's/POWER_SUPPLY_CAPACITY=//'

مک آدرس بلوتوث(bluetooth mac address)

hciconfig -a | awk '/BD Address:/ {print $3}'

نام بلوتوث(bluetooth name)

hciconfig -a | awk '/Name:/ {print $2}'

رابط های شبکه (network interfaces)

ifconfig -a

اطلاعات حافظه(memory information)

cat /proc/meminfo

اطلاعات در مورد سیستم لینوکس(info about the linux system)

cat /proc/version

دستگاه های PCI devices)  PCI) 

lspci

دستگاه های USB devices) USB)

lsusb

نمایش بلاک دیوایس ها به صورت درختی(block devices(except ram disks) in a tree-like format)

lsblk

ای پی خارجی (External ip)

netcat icanhazip.com 80 <<< $'GET / HTTP/1.1
Host: icanhazip.com


' | tail -n1

زمان روشن بودن کامپیوتر (uptime of machine)

uptime

اطلاعات فضای استفاده شده هارد دیسک (disk usage info)

df -kh

اطاعات  Bootlog info) Bootlog)

cat /var/log/boot.log

نمایش یک تقویم کوچک(show a small month's calendar)

cal
jcal

تمام دستورات بالا  به صورت فایل متنی در فایل txt زیر:

                                     

فرم نظر دهی


تصویر امنیتی جدید تصویر امنیتی
223894
TodayToday331
YesterdayYesterday252
This_WeekThis_Week379
This_MonthThis_Month6570
All_DaysAll_Days223894